انجمن ایرانیان تورینو ، یک نهاد فرهنگی، اجتماعی و صنفی هست که بر اساس قوانین کشور ایتالیا، تحت عنوان «انجمن ایرانیان تورینو» در شهر تورینو تاسیس و در شهرداری ثبت گردیده است.

این انجمن در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و صنفی فعال است که افراد به صورت داوطلبانه و بسته به علاقه ی خود در آن به فعالیت می پردازند.