معادل سازی گواهی نامه رانندگی ایرانیان

بسیاری شهروندان ايرانى، كشور ايتاليا را براى ادامه تحصيل و اقامت برگزيده اند. عمده ى ايشان داراى گواهينامه رانندگى در كشور خود هستند و با صدور گواهى موقت بين المللى مى توانند تنها تا يك سال در كشورهاى اروپايى از جمله ايتاليا رانندگى كنند. متاسفانه مدت اعتبار اين نوع گواهى بين المللى (توريستى) بسيار كوتاه است و داراى محدوديت هاى فراوانى است.

انجمن ایرانیان تورینو به عنوان يك سازمان غيرانتفاعى ثبت شده در شهردارى تورينو، با شماره ثبت ٢.٦٨٤، به موجب این نامه از مراجع نامبرده خواهشمند است که در به رسمیت شناختن معاهده‌ی ترافیک (منعقد در ۸ نوامبر ۱۹۶۸، که به امضای کشورهای متعدد نیز رسیده است) اقدام نمایند تا بدینوسیله، عبور و مرور جاده‌ای شهروندان ایرانی مقیم ایتالیا را تسهیل نموده و با معادل سازى گواهينامه ى رانندگى ايشان اقدامی در جهت صرفه‌جویی هزینه‌ی های مالی و زمانیِ مورد نیاز برای امتحانِ رانندگی کرده باشند.

 

رونوشت به:
وزارت کشور ایتالیا
سفارت ایران در ایتالیا
سفارت ایتالیا در ایران
دایره ی ترابری جاده ای
مدیریت کل ترابری موتوری (شاخه ی پنج)
کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی جمهوری اسلامی ایران
شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور
وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران

 

Richiesta per attivare la Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale del 8 11 1968

Negli ultimi anni numerosi cittadini iraniani hanno scelto l'Italia per continuare i propri studi e stabilirVi la propria residenza.
Molti di loro sono in possesso di una patente di guida nel loro Paese e con il rilascio del permesso internazionale di guida possono muoversi negli Stati appartenenti all'Unione Europea, tra cui l'Italia, per un solo anno: purtroppo questo periodo di validità è molto breve e causa delle forti limitazioni.
L’ Associazione degli Iraniani di Torino, registrata presso il comune della città di Torino come associazione no-profit (numero 2.684), a nome degli iraniani residenti in Italia, con questa petizione
Chiede
La ratifica della convenzione per il riconoscimento reciproco in materia di conversione della patente di guida tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Islamica Iraniana ( Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale dell'8 novembre 1968);
In modo da agevolare la circolazione dei cittadini iraniani sul territorio italiano, permettendo la conversione della loro patente ed evitare i costi ed il disagio che comporta il dover ridare l’esame di guida anche in Italia.

Ministero affari esteri
Ambasciata Iraniana di Milano
Ambasciata Italiana di Tehran
Diparimento per i trasporti terrestri
Direzione Generale della Motorizzazione
Divisione 5 Via G. Caraci 36 00157 Roma

نام و نام خانوادگی به ایتالیایی/انگلیسی*
ایمیل*
شماره تلفن
منطقه ی کشوری*