گزارش جلسه ی مشترک با انجمن دانشجویان پلی تکنیک 2014/11/19

جلسه مشترک انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه پلی تکنیک تورینو و انجمن ایرانیان تورینو در ساعت 18:30 مورخه 2014/11/19 در محل دفتر انجمن پلی تکنیک تشکیل و موارد زیر مورد توافق قرار گرفت:
دستور جلسه: بررسی امکان و چگونگی همکاری دو انجمن در برگزاری جشن یلدا
1- در جلسه لیست کلی فعالیت ها به صورت زیر مورد بحث قرار گرفت:
• نمایشگاه عکس و صنایع دستی
• حافظ خوانی
• موسیقی زنده
• تیاتر – نقالی
• اجرای رقص
• شعبده بازی
• پذیرایی و بار
• رقص و دی جی
• تدارکات و امور لجستیک
• تبلیغات
2- هیچ یک از بخش های بالا قطعی نیست و لازم است که فراخوان به صورت مشترک برای جمع آوری ایده، برنامه ریزی و اجرا داده شود.
3- در این جلسه موردی تصویب نشد اما مقرر گشت که طرفین نتایج جلسه را به اطلاع و تصویب شورای مرکزی هریک برسانند.
4- مقرر شد که هر دو انجمن در زحمات، سود و ضرر همه ی فعالیت ها به صورت 50-50 شریک باشند.