گزارش جلسه ی 2015/12/18

 

این جلسه، نخستین جلسه ی شورای مرکزی جدید (منتخب 2015/12/13) بود. در نتیجه ی این جلسه، مسئولیت های شورای مرکزی به شرح زیر تخصیص داده شد:

 

دبیر: کسرای چلبی، مسئول ارتباط با نهادهای خارج از انجمن، دارای حق امضا و نماینده ی شورای مرکزی است.

امور مالی: سهراب قدیانی، مسئول رسیدگی به حساب ها و هزینه های انجمن، ارایه ی برنامه های مالی برای تامین بودجه ی انجمن است.

دبیر داخلی: سمیه صرفجو، مسئول پیگیری فعالیت ها، جانشین دبیر، مکتوب سازی و نگهداری اسناد انجمن است.

روابط عمومی: سیاوش اصلانی، مسئول اطلاع رسانی، تبلیغات، نیازسنجی و رسیدگی به انتقادات است.

امور صنفی: کتی زرگر، مسئول شناسایی مراجع، منابع و قوانین مربوطه برای تامین نیازهای انجمن است.

 

جلسه ی بعدی شورای مرکزی برای سه شنبه 22 ام دسامبر، ساعت 19:00 در محل فرهنگسرا مقرر شد.

همچنین برگزاری جلسات مشترک با انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه پلی تکنیک تورین رسما در دستور کار شورای مرکزی قرار گرفت.