گزارش جلسه ی 2015/12/22

 

در این جلسه اسناد و دارایی های انجمن به شرح زیر به دبیر داخلی تحویل داده شد:

- برگه های عضویت: 36 برگ

- اسناد ثبت: 9 برگ اصلی

- صورت جلسه های قبلی و مجمع های عمومی: 47 برگ

- مدارک و قراردادها: 9 برگ

- مجودی صندوق: 280 یورو

 

بندهای زیر از آیین نامه ی شورای مرکزی نیز تدوین و تصویب شد:

- تصویب بندهای آیین نامه با تصویب 3/5 شورای مرکزی و لغو آن ها با تایید 4/5 ایشان امکان پذیر خواهد بود.

- فوریت های تشکیل جلسه و تصمیم گیری:

-- بدون فوریت (شرایط عادی): از 48 ساعت قبل به اطلاع کلیه ی اعضای شورای مرکزی برسد.

-- تک فوریتی: در صورتی است که فرصت تصمیم گیری کمتر از 48 ساعت و بیشتر از 24 ساعت باشد. در این شرایط نیز درخواست باید به اطلاع کلیه ی افراد شورای مرکزی برسد.

-- دوفوریتی: در صورتی است که فرصت تصمیم گیری کمتر از 24 ساعت باشد. در این شرایط اطلاع حداقل 2 نفر از اعضای شورای مرکزی ضروری است.

- وظیفه ی اطلاع رسانی تشکیل جلسات به عهده ی شخص درخواست دهنده است.

- شیوه اطلاع رسانی در شرایط عادی به صورت کتبی (گروه فیسبوک انجمن) و در شرایط فوریتی به صورت تلفنی امکان پذیر است.

- برد اصلی انجمن در درجه ی اول وب سایت آن (adiranto.org)، و سپس صفحه ی فیسبوک انجمن می باشد.

 

همچنین مصوب شد که:
- اسناد و مدارک انجمن اسکن شده و به صورت الکترونیکی ثبت شوند.

- امکان گرفتن دفتر برای انجمن و همچنین مکان هایی برای برگزاری جشن ها و مراسم پیگیری شود.

- برای انتقال مالکیت گروه فیسبوکی شورای هم اندیشی و افزودن دبیر انجمن به عنوان ادمین، به مالک فعلی گروه درخواست داده شود.

- تغییر دبیر انجمن در شهرداری ثبت شود (بعد از تعطیلات).

- جلسه مشترک با انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه پلی تکنیک تورین، برای دوشنبه 28 ام دسامبر، پیشنهاد و هماهنگ شود.