گزارش جلسه ی 2015/12/28

 

این جلسه به صورت مشترک با انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه پلی تکنیک تورین، با دستور جلسه ی بررسی چگونگی فعالیت های مشترک بین دو انجمن برگزار شد. 

در این جلسه مصوب شد که برای هر فعالیت مشترک، یک کارگروه مشترک تعریف شود.

در رابطه با کتابخانه ی ایرانیان تورینو، از طرف هر انجمن یک نفر برای پیگیری امور از کتابخانه ی ملی ایتالیا مشخص می شود.

زمان جلسه ی مشترک بعدی نیز برای 15 فوریه مقرر شد.

همچنین در رابطه با جشن نوروز، انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه پلی تکنیک تورین، علاقه مند است تا بعد از امتحانات، در پی جلسات مشترک و در حد توان، در امور اجرایی جشن همکاری نماید. اما در حال حاضر وارد برنامه ریزی و مدیریت جشن نوروز نمی شود.